Egészségműveltség vizsgálata normál testtömegűek és elhízottak között

Gyányi Ditta dietetikus, pszichológia szakos hallgató, Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya pszichológus, egyetemi adjunktus

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Absztrakt

A WHO adatai alapján elmondható, hogy az elhízás a fejlett országokban, így hazánkban is egyre nagyobb teret hódít. Már nemcsak a felnőtteket, hanem a gyermekek életét is megbélyegzi, s figyelmen kívül hagyásával a későbbiekben súlyos, idült betegségek alapja lehet. A csekély egészségműveltségű emberek egészségügyi információi szegényesek, az egészségkontrollhit pedig hatással van az egyén egészségével kapcsolatos viselkedésére, így ezek közvetve befolyásolják a testtömeg alakulását. Munkánkban a normál és a nagy BMI-jű személyek egészségműveltségét és egészségkontrollhitét vizsgáltuk. Nyolcvan fő töltötte ki a kérdőíveket, amelyeket SPSS-programmal, az adatokat pedig leíró statisztikával elemeztük. A kérdőívek eredményei alapján az egészségműveltség mértéke nem függ össze a BMI-indexszel, azonban az iskolai végzettség hatással van az egészségműveltségre.

Kulcsszavak: egészségkontrollhit, egészségműveltség, elhízás

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

 

Examination of health competency between normal and overweight candidates

Ditta Gyányi dietitian, psychology student, Orsolya Papp-Zipernovszky PhD, psychologist, senior lecturer

University of Szeged, Faculty of Arts, Szeged, Hungary

Abstract

According to the WHO data the obesity is a major problem not only in developed countries but in Hungary as well. Besides adults, the children are at risk too and the consequences of obesity can lead to several serious and chronic diseases. Examination of health competency between normal and overweight candidates. This research investigated people health competences and health control with normal and high Body Mass Index (BMI). Subjects (N = 80) completed the questionnaires and the data were analysed by descriptive statistics.

Results showed that the BMI does not have an effect on the health competence, however the education has an effect.

Keywords: health control, health literacy, overweight

Vitaminfelvétel elhízásban

Halmy Eszter MSc¹, Dr. Paksy András², Kovács Gertrúd¹, prof. Dr. Halmy László†

¹Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

²Magyar Elhízástudományi Társaság

Absztrakt

A hazai felnőttkorú túlsúlyos és elhízott szubpopuláció vitaminfelvételére vonatkozó előzetes vizsgálatok hiányában saját vizsgálatot végeztünk dietetikai interjú felvételével NutriComp 3.0 programmal végzett analízis statisztikai feldolgozásával. Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a túlsúlyos és elhízott személyek zsírban és vízben oldódó vitaminfelvétele nem felel meg a nemzetközi ajánlásoknak.

Kulcsszavak: túlsúly, elhízás, vitaminfelvétel

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

 

Vitamin intake in obesity

Eszter Halmy¹, András Paksy MD ², Gertrúd Kovács¹, László Halmy MD †

¹Pláton Health Advisory and Provider Service Ltd., Budapest, Hungary

²Hungarian Society for the Study of Obesity, Budapest, Hungary

Abstract

The absense of national adult preliminary studies on overweight and obese subpopulation’s vitamine intake were examined dietary interviews by adding analysis by NutriComp 3.0 software for statistical processing. Our results draw attention to the fact that overweight and obese people fat-soluble and water-soluble vitamin uptake does not comply with international recommendations.

Keywords: overweight, obesity, vitamin intake

A 0-3 éves csecsemők, kisdedek és a szoptatós anyák táplálkozási felmérése, 1. rész

Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő

Kiss-Tóth Bernadett dietetikus

Nestlé Hungária Kft.

 Absztrakt

A megfelelő egészségi mutatók és életminőség eléréséhez az élet első, ezer napja meghatározó (1, 2). Ahhoz, hogy az elhízás, valamint a nem fertőző betegségek folyamatosan növekvő tendenciájának okait feltárjuk, e korai életkorbeli táplálkozási szokások vizsgálata is szükséges. Jelen cikkben a 0–3 éves gyermekekre, a szoptatós édesanyák táplálkozási szokásaira, valamint a táplálási attitűdökre és tápanyag-felvételi jellemzőkre irányuló kutatás első eredményeit mutatjuk be. Az édesanyák táplálási attitűdjeiből kiderül, hogy a tudatos szülőségre utaló táplálási jellemzők a gyermek első életéve után fokozatosan eltűnnek. Az antropometriai adatokat illetően a túlsúly és az elhízás az édesanyák 28,4%-ánál, míg a 2-3 évesek 6,5%-ánál volt megfigyelhető. Összefüggés azonban nem mutatható ki a gyermekek és a szülők BMI-értékei között.

Kulcsszavak: táplálkozás, gyermek, első 1000 nap, kutatás, antropometria

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

Nutrition survey of the 0-3 years old infants, toddlers and lactating mothers, Part I.

Krisztina Badacsonyiné Kassai dietitian, health visitor

Bernadett Kiss-Tóth dietitian

Nestlé Hungária Ltd., Budapest, Hungary

Abstract

The first thousand days determine the health indicators and quality of life later in our life (1, 2). In order to discover the reasons behind the increasing prevalence of obesity and other non-communicable chronic diseases, it is necessary to survey the nutritional habits of children in the early ages of their life. We discuss the first outcomes of the study on the eating habits, dietary intake and feeding attitudes of lactating women and children between the age of 0 and 3. It turned out, that the health-consciousness of parents in feeding their children are slowly disappearing after their child becomes 1 year old. The prevalence of overweightness and obesity is 28,4% among mothers, while 6,5% among 2-3 year old children. However there is no connection between the BMI values of children and their parents.

Keywords: nutrition, child, first 1000 day, research, anthropometry

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban

Nagy Gábor Zsolt MSc, okleveles táplálkozástudományi szakember 1,2

Simonné Dr. Sarkadi Livia, okleveles vegyészmérnök, MTA doktora 1

1Szent István Egyetem, Élelmiszer-kémiai és Táplálkozástudományi Tanszék;
2Eszterházy Károly Egyetem, Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont

Absztrakt

A hüvelyesek a világ számos részén fontos szerepet töltenek be az emberi táplálkozásban. Elsősorban jó növényi fehérjeforrásként tartják számon, de kedvező rost-, vitamin-, ásványianyag-, valamint egyéb, biológiailag aktív komponensei miatt egyre több kutatási eredmény számol be a hüvelyesek egészségvédő hatásairól. Az étrend rendszeres kiegészítése hüvelyes terményekkel csökkentheti a leggyakoribb, súlyos betegségek (elhízás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, rák) kialakulásának kockázatát. A hüvelyesek táplálkozási, egészségvédő és gasztronómiai jelentőségének széles körű megismertetése érdekében az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete a 2016-os évet a Hüvelyes Termények Nemzetközi Évének nyilvánította. Hazánk is számos programmal csatlakozott az ünnepi évhez, amelyek megtalálhatók a magyar nyelvű honlapon (www.huvelyesekeve2016.hu).

Kulcsszavak: hüvelyesek, bab, borsó, növényi fehérjeforrás, preventív táplálkozás

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

The role of pulses in healthy nutrition

Gábor Zsolt Nagy nutritionist (Msc) 1,2

Lívia Simonné Sarkadi Msc in Chemical Engineering, Doctor of the Hungarian Academy of Sciences1

1Szent István University, Department of Food Chemistry and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary
2Eszterházy Károly University, Regional Research Center, Eger, Hungary

Abstract

Pulses have important role in human nutrition in many countries. Pulse crops are a nutrient-rich source of plant-based proteins, essential minerals, vitamins, fibers, and phytochemicals with health protecting effects. A dietary, which is regularly supplemented with pulses, can reduce risk of obesity, diabetes mellitus, cardiovascular disease and cancer. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dedicated 2016 to International Year of Pulses to familiarize people with the nutritional, health protecting, and gastronomical significance of pulses.  Hungary has joined to this international year with several programs, details can be found on dedicated Hungarian website (www.huvelyesekeve2016.hu).

Keywords: pulses, bean, pea, plant protein source, preventive nutrition

Dietetikusok és dietetikus hallgatók pszichiátriai betegségekre vonatkozó ismereteinek és a mentális zavarban szenvedőkkel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata

Ács Andrea okleveles ápoló MSc, PhD-hallgató 1, Molnár Szilvia tanársegéd, PhD-hallgató2, Dr. Mák Erzsébet PhD, adjunktus3, Dr. Balogh Zoltán PhD, tanszékvezető főiskolai tanár4

1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola,
2Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék,
3Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
4 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ápolástan Tanszék

Absztrakt

Az evészavarok egy ideje az érdeklődés középpontjába kerültek. Az anorexia és a bulimia nervosa mellett napjainkban számos új, táplálkozással összefüggő, modern testképzavar kerül a pszichiátriai nozológiai (betegségtani) rendszerbe. Az ilyen betegségek hatékony kezelése a pszichoterápia mellett szakszerű dietoterápiás segítséget is megkíván. Kérdőíves felmérés során megvizsgáltuk a dietetikusképzés régebbi és jelenlegi hallgatóinak ismereteit és a téma iránti érdeklődését. Felmértük a dietetikusok mentális betegekkel kapcsolatos attitűdjét, a megbélyegzést (stigmatizációt), illetve a nyitottságukat a két szakterület együttműködésére. Jelen munka a pszichiátriaoktatásnak a dietetikusképzésben való hatékonyságának növelésére tesz javaslatokat, valamint hangsúlyozza a multidiszciplináris teammunka szükségességét a mentális eredetű evészavarok gyógyításában.

Kulcsszavak: mentális zavar, dietetikus, attitűd, megbélyegzés, multidiszciplináris, oktatás
A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

 

Survey on the knowledge of dietitians and dietitian students of psychiatric disorders and

their attitudes concerning mental patients

Andrea Ács MSc in nursing , PhD-student 1, Szilvia Molnár college assistant lecturer, PhD-student2, Erzsébet Mák PhD, college senior lecturer3, Zoltán Balogh PhD, head of department, college professor4

1 Semmelweis University, School of PhD studies, Budapest, Hungary
2 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary
3 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary
4 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Deparment of Nursing, Budapest, Hungary

Abstract

The food intake disorders recently has been the centre of interest. Beside anorexia and bulimia nervosa a number of new, modern diet-related body-image disorders has been added to the psychiatric nosological system. Effective treatment of such diseases in addition to psychotherapy requires professional help in diet-therapy. We examined the knowledge and interest of former and actual dietitian students in the topic during the survey. Dietitians surveyed the attitudes on mental patients, the stigmatization and the openness related to the cooperation of the two sectors. This study proposes the improvement of the efficiency of psychiatric education and the need for multi-disciplinary teams working on the treatment of eating disorders with mental origin.

Keywords: mental disorder, dietitian, attitude, stigmatization, multidisciplinary, education

Középiskolások táplálkozási szokásai

Szombathelyi Daniella  dietetikus1, Horváth Zoltánné PhD, főiskolai docens2

1Spirit Hotel Thermal Spa, 2Semmelweis Egyetem Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Absztrakt

A serdülőkorban rögzülő helytelen táplálkozási szokások elhízásra és idült betegségek kialakulására vezethetnek. A hibák kijavításához azonban ismerni kell a helytelen szokásokat.

Keresztmetszeti vizsgálatunk célkitűzése a fiatalok egészségét és életmódját befolyásoló táplálkozási szokások és a táplálkozási jellemzők közötti kapcsolat feltérképezése volt. Felmérésünket anonim, önkitöltős, online kérdőív segítségével végeztük 2014 októbere és 2015 januárja között. Tizenkét megyére kiterjedően 725 középiskolástól érkezett válasz.

A középiskolások csaknem egyharmada soha nem reggelizik. A hét közben rendszeresen reggelizők gyakrabban reggeliznek hétvégén is, s nagyobb arányban isznak elegendő folyadékot naponta.

A rendszeres reggelizés számos, egészséges táplálkozási szokással jár együtt. A túlsúly és a rossz táplálkozási szokások közötti kapcsolat nem nyert bizonyítást, mégis szükség van a fiatalok táplálkozási szokásainak javítására.

Kulcsszavak: táplálkozási szokások, reggelizés, serdülőkor, elhízás

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

Eating habits of adolescence

Daniella Szombathelyi dietitian1, Zoltánné Horváth PhD, college associate professor 2

1Spirit Hotel Thermal Spa, Sárvár, Hungary 2 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary

Abstract

Unhealthy dietary habits forming during adolescence often contribute to obesity and chronic diseases. To correct eating-related problems, we have to identify these bad habits.

The main objective of our cross-section study was to investigate the dietary habits of adolescence influencing their health and lifestyle and to look for a relationship between these habits and their nutritional features.

We conducted our survey with an anonymous, self-completed, online questionnaire between October 2014 and January 2015. During this time 725 students answered from 12 counties of Hungary.

Nearly one third of high school students never eat breakfast. Young people who have breakfast regularly during the week have breakfast more frequently at weekends as well. A higher portion of them drink adequate amount of fluids daily.

Having breakfast regularly seems to go hand in hand with several healthy dietary habits. A direct connection between obesity and bad eating habits has not yet been proven, but it is necessary to improve young people’s dietary habits.

Keywords: eating habits, having breakfast, adolescence, obesity

Ehnaton. Egy ókori pocak különös története

Forgács Attila dr. habil. egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar,

Budapesti Corvinus Egyetem, Pszichológia Központ

Absztrakt

Ehnaton az ókor túltáplált figurája. Nevéhez fűződik a monoteista hit, a vallási dogmatizmus, egyszersmind ő a világtörténelem első személyisége. A modernkori gondolkodás egyik előfutára. Míg a történelemtudomány a tetteire fókuszál, kevesebbet foglalkoznak furcsa testalkatával. A fáraót ugyanis – ellentétben a többi ókori uralkodóval – pocakkal örökítették meg. Ehnaton pókhasának több magyarázata is van. A családon belüli házasodás miatt genetikai problémák (Fröhlich-szindróma, Prader–Willi-szindróma, esetleg Klinefelter-szindróma) lehetősége merül fel. Az általa bevezetett új vallásban (Aton vallás) a túlvilágról a földi lét felé irányult a figyelem, a művészetek az idealizált felől a realisztikus ábrázolás felé fordultak. A jellemet sokszor karikatúraszerűen jelenítették meg. A spirituális értelmezés szerint az egyetlen isten magába sűrítette a női és a férfi princípiumokat, s Ehnaton, mint Aton földi képviselője maga is hermafrodita kellett legyen. Hol nőként, hol férfiként ábrázolták, innen eredhet a gömbölyded megjelenés.

Kulcsszavak: obezitológia, testséma, Ehnaton, amarnai művészet, monoteizmus

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

Akhenaton is the portly Pharaoh

Attila Forgács associate professor

Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology, Budapest, Hungary

Budapesti Corvinus University, Center of Psychology, Budapest, Hungary

Abstract

Akhenaton is the overfed figure of antiquity. His name is associated with the first monotheistic religion, to the religious dogmatism; at the same time he is the first personality of world history. He is one of the most important forerunners of modern-day thinking. While the science of history focuses on his deeds, there is less dealing with his strange body shape. There are several explanations of the pharaoh’s belly. Genetic problems (Frohlich Syndrome, Prader-Willi Syndrome and Klinefelter Syndrome) are suspected, owing to the frequent marrying within the family. Attention turned from the afterlife towards the secular world in the new religion (Aton religion) which was introduced by Akhenaton. Arts turned to realistic representation from the idealization. The character is often presented in a caricaturistic way. According to the spiritual interpretation, the only god itself condensed both female and male principles, and Akhenaton (representative of Aton on earth) had to be hermaphrodite. One time he was portrayed as a man, while other times she was imaged as a woman. These conditions could explain Akhenaton’s plump appearance.

Keywords: obesitology, body image, Akhenaton, Amarna art, monotheism

Új táplálkozási stratégia az egészséges öregedés érdekében – a NU-AGE-projekt eredményei

Dr. Pálfi Erzsébet PhD, főiskolai docens

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége Tudományos Bizottságának tagja

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Absztrakt

A közelmúltban zárult le az Európai Unió által létrehozott, multidiszciplináris konzorcium munkája, a NU-AGE-projekt, amely célja többek között egy új, a 65 év feletti időseknek szóló táplálkozási ajánlás (táplálkozási ajánlás 65+) létrehozása volt. Az élethossz Európában számottevően növekszik, a becslések szerint 2030-ra a népesség 40%-a 65 év feletti lesz. Ezért a NU-AGE-projekt céljául azt tűzte ki, hogy vizsgálja az egészséges öregedés lehetőségeit és a vele összefüggő paramétereket. További cél volt, hogy meghatározza az idősödő népesség speciális tápanyagszükségletét. Ebbe az egyéves, randomizált intervenciós vizsgálatba öt országból összesen 1250 idős embert (65-80 év közöttieket) vontak be. A részvevőket egy intervenciós (akik kiegészített mediterrán étrendet követtek) és egy kontrollcsoportba (akik normál étrendet ettek) osztották. Fontosabb, vizsgált paraméterek a C-reaktív protein, a lipidstátusz és egyéb biomarkerek voltak. A NU-AGE-vizsgálat volt az első, étrendi intervenciós kutatás, amely az étrend hatását vizsgálta a kis fokú, szisztémás gyulladásra és az egészséges öregedésre.

Kulcsszavak: NU-AGE, egészséges öregedés, kis fokú, szisztémás gyulladás, idősek táplálkozási ajánlása

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

New dietary strategies for healthy ageing- results of the NU-AGE project

Erzsébet Pálfi PhD, college associate professor

Hungarian Dietetic Association, Scientific Committee, Budapest, Hungary

Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary

Abstract

The EU-funded multidisciplinary consortium, NU-AGE came to an end in this year, bringing new dietary guidelines for elderly (65+). Life expectancy in Europe has risen significantly and it is estimated that by 2030, 40% of the population will be over 65-years old. Therefore, the aim of the NU-AGE project was to improve the healthy aging and quality of life in the EU aging population and ensure that their nutritional needs are met. This parallel randomized intervention one-year trial was carried out in five countries from where a total of 1,250 participants aged 65-80 years were recruited. Participants were randomized into either the diet group (eating a supplemented Mediterranean style diet) or control group (consuming their normal diet). C-reactive protein, lipid profile, and other biomarkers in blood and urine were measured as primary outcome. The NU-AGE study is the first dietary intervention investigating the effect of anti-inflammation diet for healthy ageing.

Keywords: NU-AGE, healthy ageing, anti-inflammation, dietary guideline for elderly

Nemzetközi program a gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésére A gyümölcs és a zöldség jelentősége az ember egészségi állapotában: szakirodalmi áttekintés 1. rész

Biró György, dr. Barna Mária, dr. Biró Lajos

„Az egészséges család” Program Tudományos Bizottságának tagjai

 Absztrakt

Az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága 2014-ben intervenciós programot indított Lengyelországban és Magyarországon a családok gyümölcs- és zöldségfogyasztásának növelése érdekében. A program tudományos megalapozását szolgálta ez az áttekintés, amely felvázolja a zöldségek és a gyümölcsök humánbiológiai hatásait. A szerzők a nemzetközi összehasonlítás céljából bemutatják a fogyasztás alakulását több európai és Európán kívüli országban, továbbá az erre vonatkozó táplálkozási ajánlásokat és a fogyasztás mérési módszereit. Tárgyalják az összefüggéseket a szív-ér rendszeri kórképekkel, a 2-es típusú cukorbetegséggel, az elhízással, a rosszindulatú daganatokkal és más idült betegségekkel. Összegzik a fogyasztási magatartást befolyásoló tényezőket (edukációt, társadalmi-gazdasági helyzetet), továbbá a fitokemikáliák, valamint a növények nitrát- és nitrittartalmának jelentőségét és röviden a kapcsolódó élelmiszer-biztonsági megfontolásokat. (Az intervenció eredményei külön cikkben kerülnek közlésre.)

Kulcsszavak: zöldség/gyümölcs fogyasztása, táplálkozás epidemiológia, idült nem-fertőző betegségek megelőzése, kognitív funkciók, fitokemikáliák

A teljes cikk az Új Diéta 2016/4-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

INTERNATIONAL PROGRAM FOR THE PROMOTION OF FRUIT AND

VEGETABLES CONSUMPTION

– The importance of fruit and vegetables in the human health status: a narrative review

György Biró dr., Mária Barna dr., Lajos Biró dr.

The authors are the members of the „My healthy family” project Scientific Committee

Abstract

The Directorate General for Health and Consumer Affairs of the European Commission (DG SANCO) set an intervention program in action for the sake of enlargement of fruit and vegetables consumption in Polish and Hungarian families. This narrative review provides its scientific support, outlines the human biological impacts of fruit and vegetables. With the purpose of international comparison the authors demonstrate the consumption trends in several European and outside European countries, moreover dietary guidelines relating this issue. There is highlighted the association regarding the cardiovascular diseases, type 2 diabetes mellitus, obesity, malignant tumours, and other chronic disorders. The authors summarize the factors influencing the consumption behaviour (education, socio-economic condition), in addition the phytochemicals, the significance of nitrates and nitrites in plants and finally briefly the associated food safety considerations. (The results of intervention will be published in a detached paper.)

Keywords: vegetables/fruit consumption, nutritional epidemiology, prevention of chronic non-communicable diseases, cognitive functions, phytochemicals

A COM-B-modell és az erre épülő 2015. évi Egészségkommunikációs Felmérés (EKF) érdekességei

Fekete Krisztina dietetikus, egészségfejlesztő

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

Absztrakt

Nagyobb mérvű egészségváltozás elérésére a jelenlegi, főként csak ismeretátadáson alapuló hazai egészségfejlesztési programok és egészségkommunikációs módszerek egymagukban nem elegendők. Olyan módszertani áttörést jelentő megközelítésre van szükség, amely egyrészt figyelembe veszi, hogy az egészségmagatartást az ismereteken túl az egészséggel kapcsolatos attitűd és hiedelmek, az érték- és normarendszer, azaz az egészségkultúra határozza meg, másrészt magatartásformáló eszközként használja a korszerű kommunikációt. Célszerű ezért megvizsgálni, hogy a különböző helyen és helyzetben élő lakosoknak mit és hogyan érdemes kommunikálni ahhoz, hogy minél többet tegyenek saját maguk, valamint mások egészségéért és az egészséges életmódot támogató környezetért. Az egészségkultúra ilyen irányú változása elengedhetetlen ahhoz, hogy lényegesen javuljon a lakosság egészsége hazánkban. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által 2015-ben készített Egészségkommunikációs Felmérés (EKF) eredményei a felsorolt célokat, a megfelelő kommunikációs beavatkozások tervezését segítik elő. A cikk részletesen bemutatja a felmérés alapjául szolgáló COM-B-modellt, illetve az EKF eredményeiből felvillant táplálkozástudományi szakembereket érintő, érdeklődésre számot tartó néhány megállapítást.

Kulcsszavak: egészségkommunikáció, COM-B-modell, attitűd, BMI, zöldség- és gyümölcsfogyasztás.

A teljes cikk az Új Diéta 2016/4-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

Interesting facts about the COM-B model and the resulting 2015 Health Communication Survey (HCS)

Krisztina Fekete dietitian, health development worker

National Institute for Health Development, Budapest, Hungary

Abstract

Domestic health promotion programmes and health communication methods which are currently under implementation and mainly focus only on knowledge transfer, are not sufficient alone to generate significant changes in health. A groundbreaking approach is needed which, on one hand, takes into account that health behaviour is determined, in addition to knowledge, by health-related attitudes and beliefs, values and moral standards, that is, by health culture, on the other hand, it uses modern communication as a behaviour forming tool. Therefore, it is necessary to study the methods and content of communication targeted at people in different life situation and different places in order to make them put as much efforts into their own and others’ health and into a health promoting environment as possible. These kinds of changes in health culture are crucial to significantly improve the health of the Hungarian population. The results of the Health Communication Survey conducted by the National Institute for Health Development facilitate the realization of the aims mentioned above and the planning of suitable communication interventions in 2015.

The article gives a detailed presentation about the COM-B model which serves as a basis for the survey and provides insight into some of the conclusions drawn from the HCS which can be of interest to nutrition professionals. 

Keywords: health communication, COM-B model, attitude, BMI, vegetable and fruit consumption